Lời bài hát Blue


한번쯤 우연히 마주치길 바랬던건 사실야

추억이 남아 있잖아

하지만 이렇게 갑작스레 부딪히긴 싫어

아직은 만나선 안돼 눈빛 조차 닿아도 안돼

내맘에 숨겨왔던 눈물 아직 남아 있는데

이제서야 잊혀질 만큼 기억조차 희미할 만큼

저멀리 떠나온 나를 왜 하필 본거야

s.b) 꿈이라 생각해 오늘은 잊어줘

헤어진 그날의 모습만 간직해줘

더 나은 얼굴로 널 보길 바랬어

너 없어도 좋은 내 모습을

두눈을 감아줘 못본척 지나쳐

어색한 미소는 내눈에 담기 싫어

이 같은 하늘에 우연은 많다고

그렇게 생각하며 이대로 ~가줘

2) 여전히 변한건 하나 없고 예전 모습 그대로

마음만 아플 뿐이야

차갑게 돌아선 그맘까지 변함없을꺼야

나역시 변한건 없어 눈물맺힌 상처까지도

시간이 흐르면 괜찮아 위로 했잖아

s.b) Repeat

이젠 괜찮아 우리 죽는날까지

다시는 볼수 없기를 바래

Rap1

Lonl i has struck my heart(외로움이 내가슴에 다가와) emptiness ripped me apart (허전함이 날 갈기갈기 찢어)

if you knew what I had been through (다시 돌아갈수만 있다면)

take me back and I’ll bring to you (다시 행복해질수 있을텐데) happiness that you deserve

Take me back and I’ll set you free(이젠 자유롭게 영원히 하나되리)

our hearts are one for eternity

Rap2

Ta ke me back gotta make me mine (날다시 받아줘)

uh! 나를 떠나가 turn back in time (시간을 돌려)

But I know (난 알아) 자꾸만 너를 생각했고

불러봐도 그대 내게 돌아오지 않고

왜 날 떠나가 나를 울리나

every now and then I bregan to cry (난 항상 울었어)

날 떠나간후 what can I do (아무것도 못하고 울 수밖에 )

nothing but to cry for you

에드립 Rap

Time has come want to make you mine (시간이 왔어 널 내것으로 만들어)

Take me back Dedicate my life to you (너에게 나의 모든걸 바쳐)

Xem thêm:  Lời bài hát Cành Hoa Trắng

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Kiểm tra thêm
Thoát
Nút quay lại đầu trang