Lời bài hát Banghwang (방황)


매일 신문에 나고 있는건 골치 아픈 사연들일 뿐
지금이라도 늦진 않았어 이 거리로 뛰어나가보면
술에 취해 거릴보면 어지러운 깜깜한 밤
유혹하듯 날 쳐다보는 초점 없는 시선 시선

어딜 가야 찾을 수 있을까?
어딜 가야 찾을 수 있을까?

파란 넥타이 줄무늬 팬티 그것만이 전부는 아냐
까만 내방을 밝게 비쳐 줄 사랑을 찾아 또 나 떠나가네

어딜 가야 찾을 수 있을까?
어딜 가야 찾을 수 있을까?

파란 넥타이 줄무늬 팬티 그것만이 전부는 아냐
까만 내방을 밝게 비쳐 줄 사랑을 찾아 또 나 떠나가네

어딜 가야 찾을 수 있을까?
어딜 가야 찾을 수 있을까?

파란 넥타이 줄무늬 팬티 그것만이 전부는 아냐
까만 내방을 밝게 비쳐 줄 사랑을 찾아 또 나 떠나가네

파란 넥타이 줄무늬 팬티 그것만이 전부는 아냐
까만 내방을 밝게 비쳐 줄 사랑을 찾아 또 나 떠나가네

파란 넥타이 줄무늬 팬티 그것만이 전부는 아냐
까만 내방을 밝게 비쳐 줄 사랑을 찾아 또 나 떠나가네

파란 넥타이 줄무늬 팬티 그것만이 전부는 아냐
까만 내방을 밝게 비쳐 줄 사랑을 찾아 또 나 떠나가네

파란 넥타이 줄무늬 팬티 그것만이 전부는 아냐
까만 내방을 밝게 비쳐 줄 사랑을 찾아 또 나 떠나가네

파란 넥타이 줄무늬 팬티 그것만이 전부는 아냐
까만 내방을 밝게 비쳐 줄 사랑을 찾아 또 나 떠나가네

파란 넥타이 줄무늬 팬티 그것만이 전부는 아냐
까만 내방을 밝게 비쳐 줄 사랑을 찾아 또 나 떠나가네

Xem thêm:  Lời bài hát Ngọn Trúc Đào

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Nút quay lại đầu trang