Lời bài hát America Dragon:Jack Long


He’s cool, he’s hot like a frozen sun.
He’s young and fast, he’s the chosen one.
People, we’re not bragging,
He’s the American Dragon.
He’s gonna stop his enemies with his dragon power,
Dragon teeth, dragon tail, burning dragon fire,
A real live wire!

American Dragon,
American Dragon,
He’s the American Dragon, (break down with the dragon!)

His skills are getting faster with Grandpa the Master,
His destiny will walk up streets, showtime, baby, for the legacy!

American Dragon,
American Dragon,
American Dragon,
American Dragon, YOW!!!

Xem thêm:  Lời bài hát Cô Hàng Xóm

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Kiểm tra thêm
Thoát
Nút quay lại đầu trang