Lời bài hát 祝福你/ Chúc Phúc Bạn


祝福你 在每一天里 永远多采多姿

歌 心坎中 聚满百般好 长存百般美

词 祝福你 在你一生里 永远充满欢喜

转 好开心 共你好知己 时时笑开眉

自 春风为你吹开满山花 秋月伴你天空万里飞

音 让夏夜灿烂渗进美梦 冬天冰霜不至

魁 祝福你 遂你冲天志 百尺竿头高起

网 一生中 愿你每一天 时时笑开眉

i 衷心祝福你 永远祝福你 达到真善美

n 祝福你 在你一生里 永远充满欢喜

k 好开心 共你好知己 时时笑开眉

u 春风为你吹开满山花 秋月伴你天空万里飞

i 让夏夜灿烂渗进美梦 冬天冰霜不至

· 祝福你 遂你冲天志 百尺竿头高起

c 一生中 愿你每一天 时时笑开眉

o 春风为你吹开满山花 秋月伴你天空万里飞

m 让夏夜灿烂渗进美梦 冬天冰霜不至

  祝福你 遂你冲天志 百尺竿头高起

  一生中 愿你每一天 时时笑开眉

  衷心祝福你 永远祝福你 达到真善美

  衷心祝福你 永远祝福你 达到真善美

Xem thêm:  Lời bài hát I'm Sorry

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Kiểm tra thêm
Thoát
Nút quay lại đầu trang